::

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1. DEFINICJE
Artykuł 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W HOSMED.EU
II. WYSTAWIENIA
Artykuł 3. ROLA HOSMED
Artykuł 4. WYSTAWIENIA
Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE I PRZEBIEG WYSTAWIENIA
Artykuł 6. UMOWA NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ HOSMED.EU;
III. ZAWARCIE UMOWY
Artykuł 7. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
Artykuł 8. OPŁATY I PROWIZJE
Artykuł 9. OPIS PRODUKTU
Artykuł 10. SERWISY ZAGRANICZNE
Artykuł 11. PRODUKTY ZAKAZANE
Artykuł 12. PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE
IV. ZASADY UMIESZCZANIE REKLAM W SERWISIE HOSMED.EU.
Artykuł 13. REKLAMODAWCY
Artykuł 14. ZASADY EDYCJI REKLAM
Artykuł 15. OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM W SERWISIE
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 16. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
Artykuł 17. TRYB ZMIAN REGULAMINU I ZASADY Z TYM ZWIĄZANE
Artykuł 18. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
Artykuł 19. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Artykuł 20. PRAWO WŁAŚCIWE
Artykuł 21. WAŻNOŚĆ
Artykuł 22. ZAŁĄCZNIKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
AP Plan - AP Plan Spółka Cywilna (zwana dalej AP Plan), z siedzibą w Lesznie, ul. Os. Wieniawa 57A
HOSMED.EU - Prowadzony przez AP Plan w języku polskim i angielskim serwis internetowy on-line o charakterze otwartym, w ramach którego prezentowane i upubliczniane są informacje o zamiarze zbycia PRODUKTÓW przez Sprzedającego oraz świadczone inne usługi z tym związane, utrzymywane w domenach: hosmed.eu i hosmed.pl.
PRODUKT - rzecz, prawo lub usługa, które mogą być przedmiotem Wystawienia, zgodnie z Regulaminem. PRODUKT może mieć charakter zbiorczy, tzn. może dotyczyć wielu egzemplarzy tej samej rzeczy bez względu na ilość.
UŻYTKOWNIK – podmiot, który dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto.
SPRZEDAJĄCY - Użytkownik, który spełnia warunki Regulaminu i po dokonaniu Aktywacji uzyskał dostęp do usługi wystawiania PRODUKTÓW do sprzedaży w ramach HOSMED.EU na zasadach określonych w Regulaminie.
KUPUJĄCY - Podmiot podejmujący działania zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży PRODUKTU ze SPRZEDAJĄCYM, po uzyskaniu informacji o PRZEDMIOCIE w ramach HOSMED.EU.
WYSTAWIENIE - Procedury upubliczniania informacji o zamiarze zbycia PRODUKTÓW przez Sprzedającego oraz warunków finansowych i pozafinansowych związanych ze sprzedażą oferowanych PRODUKTÓW określone w Regulaminie, obejmujące tryb ofertowy. Wystawienie może odbywać się poprzez zamówienie usługi w ramach Abonamentu lub wykupu przedmioto-dni.
STAN PRODUKTU - stan związany z przygotowaniem do Wystawienia PRODUKT, obsługą procesu Wystawienia PRODUKTU i obsługą procesów związanych z archiwizacją informacji o PRZEDMIOCIE, którego okres Wystawienia upłynął. Wyróżnia się następujące stany PRODUKTÓW:
o Niezatwierdzony - Stan Niezatwierdzony jest stanem początkowym każdego PRODUKTU zaraz po wprowadzeniu, a także jest stanem dla dowolnego PRODUKTU rozpatrywanym do ponownego wystawienia. W tym stanie odbywa się na ogół kompletowanie informacji opisujących produkt.

o Zatwierdzony - Stan Zatwierdzony jest stanem PRODUKTÓW zaakceptowanych do wystawienia. W przypadku, gdy Sprzedawca korzysta z usługi sprzedaży poprzez wykup przedmioto-dni, produkty w stanie Zatwierdzony stanowią dodatkowo pozycje zamówienia przedmioto-dni. Liczba PRODUKTÓW w stanie zatwierdzonym oraz ilość dni wystawienia przypisana do tych PRODUKTÓW decyduje o cenie zamówienia.

o Oczekujący - Stan Oczekujący dotyczy PRODUKTÓW związanych z zamówieniem, które zostało już zatwierdzone, ale nie zostało jeszcze opłacone.

o Wystawiony - Stan Wystawiony jest stanem PRODUKTÓW aktualnie wystawionych publicznie na stronach HOSMED.EU.

o Zakończony - Stan Zakończony jest stanem PRODUKTÓW, którym zakończył się czas wystawienia. Sprzedawca może następnie zmienić stan takich PRODUKTÓW na stan Niezatwierdzony lub Archiwalny.

o Archiwalny - Stan archiwalny dotyczy PRODUKTÓW przeniesionych do archiwum. Stan archiwalny dotyczy z reguły PRODUKTÓW już sprzedanych lub nie rozpatrywanych w danym momencie do wystawienia.

OKRES WYSTAWIENIA – czas, który określa zdolność Sprzedającego do Wystawiania PRODUKTU
DATA KOŃCA WYSTAWIENIA – ostatni dzień wystawienia PRODUKTU w okresie wystawienia.
ABONAMENT - opłacone prawo do korzystania z usług, wykupione przez Użytkownika. Abonament ma charakter czasowy i może być przedłużony na kolejny okres. Celem przedłużenia abonamentu jest potwierdzenie przez sprzedającego aktualności ofert produktów na stronach Hosmed.
BONIFIKATA PROMOCYJNA – bonifikata kwotowa, jaką AP Plan może udzielić Sprzedającemu lub Reklamodawcy.
PAKIETY PROMOCYJNE MARKETINGOWE – oferta skierowana przez AP Plan wobec reklamodawców Reklamy Komercyjnej
REKLAMA KOMERCYJNA – treść wizualna w formie graficznej z dźwiękiem lub bez w zaakceptowanej technicznie przez AP Plan formie, prezentowana na stronach serwisu HOSMED.EU odpłatnie.
OGŁOSZENIE – dowolna informacja publikowana na stronach Hosmed w formie ogłoszenia (np. oferta usług dla branży medycznej, czy oferta pracy).

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez HOSMED.EU pod unikatową nazwą (login), konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach HOSMED.EU
REJESTRACJA - procedura zakładania Konta
AKTYWACJA - Procedura aktywowania usług w HOSMED.EU.
REGULAMIN - niniejszy Regulamin HOSMED.EU

Artykuł 2. WARUNKI ZASADY UCZESTNICTWA W HOSMED.EU

2.1. Użytkownikami mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. REJESTRACJA
W celu Rejestracji, korzystający z serwisu HOSMED.EU powinny wypełnić formularz rejestracyjny inicjujący, poprzez podanie:
- nazwy użytkownika, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w HOSMED.EU (login).
- hasła dostępu znanego tylko użytkownikowi
- swojego imienia i nazwiska,
- adresu e-mail,
- preferowanego języka korespondencji
- numeru telefonu kontaktowego.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.
W wyniku prawidłowej Rejestracji HOSMED.EU tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w HOSMED nazwy i hasła (logowanie).

2.3. AKTYWACJA
Użytkownik powinien wypełnić formularz profilu firmy poprzez podanie:
- nazwy firmy (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inne jednostki organizacyjne) lub imię i nazwisko osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej
- kraju
- danych adresowych
- telefonu firmowego
- telefonu dla potencjalnych nabywców PRODUKTU
- numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
- danych adresowych do faktury (gdy inne niż wyżej)
- preferowanego języka do korespondencji z HOSMED.EU
- informacji o rodzaju działalności formy (w przypadku osób prawnych)
Po wypełnieniu danych wskazanych w pkt. 2.3 , należy wybrać jedną z trzech opcji:
1. Posiadam już kod aktywacyjny – dotyczy użytkowników, którzy otrzymali kod aktywacyjny.
2. Aktywacja – gdy użytkownik chce uzyskać kod aktywacyjny.
3. Bez aktywacji – gdy użytkownik, chce jedynie wypełnić profil firmy.
W przypadku wybrania opcji 1, użytkownik może od razu wprowadzić kod aktywacyjny.
W przypadku wybrania opcji pkt. 2 i 3, HOSMED.EU niezwłocznie dostarczy użytkownikowi kod aktywacyjny.
Użytkownik po wprowadzeniu na stosownej stronie kod aktywacyjny, staje się użytkownikiem aktywowanym. Z chwilą Aktywacji, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a AP Plan, której przedmiotem są usługi świadczone przez AP Plan w ramach HOSMED.EU, na warunkach określonych w Regulaminie.
W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 6, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - decyduje data stempla pocztowego). Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Sprzedającemu na zasadach opisanych w artykule 18.
2.4. AP Plan rezerwuje sobie prawo do uzależnienia Aktywacji lub korzystania z HOSMED.EU przez Sprzedającego od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2.
2.5. Prawidłowa Rejestracja w HOSMED.EU jest równoznaczna z utworzeniem dla Użytkownika Konta przypisanego do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w HOSMED.EU nazwy i hasła (logowanie).
2.6. Konto Użytkownika zawiera wszelkie dane, podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmian w danych Użytkownika, powinien on, korzystając z formularza „Moje Konto” dane uzupełnić lub zmienić na aktualne. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług HOSMED.EU. Jednocześnie niedozwolone jest podawanie nieprawdziwych danych. Nazwa Konta (loginu) jest niezmienna. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
2.7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie dokonał aktywacji, może korzystać z HOSMED.EU, ale nie może wprowadzać PRODUKTÓW i korzystać z usługi wystawiania PRODUKTÓW.
2.8. Aby uzyskać pełen dostęp do wszystkich usług świadczonych w ramach HOSMED.EU, Użytkownik musi przejść procedurę Aktywacji, czyli wypełnić specjalny formularz – profil Sprzedającego, który jest dostępny na stronie rejestracyjnej HOSMED.EU, następnie wprowadzić kod aktywacyjny stronie aktywacyjnej HOSMED.EU ( aktywacja Konta).
2.9. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
2.10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników, udostępniać swojego Konta innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem osób lub instytucji posiadających umocowanie prawne do reprezentowania użytkownika lub posiada pisemne upoważnienie do korzystania z konta użytkownika. Użytkownik powinien zachować hasło do Konta w tajemnicy. Konta są niezbywalne.

II. WYSTAWIENIE
Artykuł 3. ROLA HOSMED.EU
3.1. HOSMED.EU umożliwia Użytkownikom kontakt pośredni lub bezpośredni, mający na celu wymianę informacji oraz zawieranie umów cywilno-prawnych sprzedaży PRODUKTÓW, na zasadach opisanych w Regulaminie. W tym celu udostępnia Użytkownikom niezbędne informatyczne narzędzia systemowe. HOSMED.EU nie jest stroną transakcji, które mogą lub dokonują się pomiędzy Użytkownikami. HOSMED.EU nie gwarantuje, że Użytkownicy oferujący PRODUKT oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i dokonania umowy sprzedaży tego PRODUKTU.
3.2. AP Plan w ramach HOSMED.EU zobowiązuje się na podstawie umowy na przechowywanie pełnych danych o wystawionych produktach, nawet wtedy, gdy okres wystawienia już się zakończył. Wyjątek stanowią tu jedynie produkty znajdujące się w archiwum (patrz p. 5.8)
3.3. AP Plan nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zachowania Użytkowników w ramach HOSMED.EU
b) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
c) za błędne wykonanie procedury Wystawienia, a szczególności z nieodpowiadające prawdzie informacje, dotyczące PRODUKTU
d) za naruszenie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
e) za legalność, jakość lub bezpieczeństwo PRODUKTÓW sprzedawanych w ramach Wystawienia,
f) zdolność prawną i faktyczną Sprzedających do sprzedaży PRODUKTÓW
g) wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna Sprzedającemu oraz wykonanie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
3.4. AP Plan nie sprawdza prawdziwości danych PRODUKTÓW oferowanych w ramach Wystawienia.
3.5. AP Plan może zmienić kategorię PRODUKTU wg klasyfikacji obowiązującej w bazie danych HOSMED.EU, a także może dokonać zmiany własnej nazwy producenta PRODUKTU na nazwę producenta ze słownika producentów HOSMED.EU.
3.6. HOSMED.EU może przesunąć Przedmiot do innego Stanu PRODUKTU z jednoczesnym poinformowaniem Sprzedającego o przyczynach takich działań, chyba że zmiana stanu dotyczy:
a. Przejścia ze stanu oczekiwania do stanu wystawienia,
b. Zakończenia wystawienia zgodnie z datą końca wystawienia wynikającą z zamówienia lub ustawioną indywidualnie przez Sprzedającego.
c. Przeniesienia do archiwum PRODUKTÓW w stanie zakończenia.
3.7. W przypadku naruszenia Regulaminu HOSMED.EU może usunąć Przedmiot z Wystawienia z jednoczesnym poinformowaniem Sprzedającego o przyczynach takich działań. Produkty usunięte z Wystawienia nie są dostępne w serwisie do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez Sprzedającego. Przedmiot może być przywrócony do stanu Wystawienia przez HOSMED.EU.
3.8. HOSMED.EU może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu.
3.9. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do danych Konta i profilu Sprzedawcy oraz dostęp do informacji pozwalających uregulować należności wobec AP Plan.
3.10. Użytkownik, któremu Konto zawieszono nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się w HOSMED.EU. Działania zmierzające do rejestracji konta pod inną nazwą przez Użytkownika, któremu konto zawieszono skutkują wygaśnięciem umowy i aktywności konta w trybie natychmiastowym.

Artykuł 4. WYSTAWIENIA
4.1. Wystawienie PRODUKTÓW w ramach HOSMED.EU polega na umożliwieniu Sprzedającemu publicznej ekspozycji informacji o oferowanych PRODUKTACH. W ramach HOSMED.EU można przeprowadzić Wystawienia dowolnej ilości produktów poprzez wykup abonamentu.
4.2. W ramach abonamentu istnieje również możliwość publikowania Ogłoszeń związanych z ofertami usług dla branży medycznej oraz ofertami pracy w stosownych modułach.

Szczegóły określające rodzaje zamówienia, skutkujące danym WYSTAWIENIEM określa art. 8.1.

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE I PRZEBIEG WYSTAWIENIA
5.1. Sprzedający po zalogowaniu do serwisu i wejściu na stronę „Moje Produkty” dodaje do listy PRODUKTÓW Niezatwierdzonych Przedmiot, który chce Wystawić. W tym celu musi wypełnić stosowny formularz edycji PRODUKTU w którym może załączyć do dwóch zdjęć PRODUKTU. W czasie wypełniania formularza PRODUKTU musi wypełnić pola obligatoryjne. Po wypełnieniu formularza zaznacza te Produkty, które ma zamiar zatwierdzić do wystawienia, po czym dokonuje zatwierdzenia.
5.2. Data końca wystawienia produktów ustawiana jest domyślnie na datę końca abonamentu.
5.3. Wystawione produkty, którym upłynął dzień końcowy (na koniec dnia) automatycznie przechodzą do stanu zakończonego. Sprzedający może w każdym momencie zakończyć Wystawienie wybranych PRODUKTÓW. Sprzedający może dodatkowo określić wcześniejszy dzień końca Wystawienia, dla każdego PRODUKTU z osobna.
5.4. Po zakończeniu Wystawienia Sprzedający może przenieść produkty do stanu Archiwum lub do stanu Niezatwierdzonego, skąd mogą być ponownie wystawione.
5.5. Hosmed informuje sprzedawcę o zbliżającym się końcu trwania abonamentu 30 dni przed upływem daty końca abonamentu.
5.6. Przed upływem daty końca abonamentu sprzedający może uaktywnić kolejny abonament na nowy okres. W tym wypadku wszystkie wystawione produkty otrzymają datę końca wystawienia wynikającą z nowego abonamentu.
5.7. Przedmiot nie będący w stanie Wystawienia może być przez system automatycznie przeniesiony do archiwum po okresie 1 roku, od chwili pozostawania w stanie niewystawionym.
5.8. Przedmiot może być usunięty przez system automatycznie po roku, od chwili przejścia do archiwum.
5.9. Niezależnie od tego, czy dany Przedmiot jest wystawiony, czy nie, Sprzedający ma prawo zmieniać dane PRODUKTU, w szczególności cenę PRODUKTÓW.
5.10. Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się Aukcje, określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.11. W przypadku zakończenia umowy lub zamknięcia konta z przyczyn opisanych w artykule 18, produkty ulegają usunięciu z systemu serwisu.

Artykuł 6. UMOWA NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AP Plan; ZAWARCIE UMOWY
6.1. Umowa na świadczenie usług pomiędzy AP Plan, a Sprzedającym zostaje zawarta w chwili aktywacji konta Użytkownika poprzez wprowadzenie kodu aktywacyjnego na stosownej stronie serwisu i trwa maksymalnie do dnia określonego czasem trwania abonamentu z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
6.2. W ramach umowy Sprzedający może zamawiać usługi świadczone przez AP Plan w ramach HOSMED.EU.
6.3. Każdorazowe złożenie zamówienia jest formą akceptacji aktualnych warunków umowy, gdy uległy one zmianie.
6.4. Każdorazowe uaktywnienie abonamentu jest równocześnie akceptacją zgodności (aktualności) wystawionych produktów na Hosmed z aktualną ofertą sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się zakończyć stan wystawienia produktów, gdy już nie są oferowane do sprzedaży.
Artykuł 7. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
7.1. Jakakolwiek aktywność podejmowana przez Użytkownika w ramach HOSMED.EU musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
7.2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych HOSMED.EU, w tym do logo "HOSMED" i logo „HOSMED.EU”, do układu oraz kompozycji tych elementów (tzw. layout), prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w HOSMED.EU, przysługują AP Plan. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących AP Plan za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą AP Plan.
Artykuł 8. OPŁATY, PROWIZJE I ZAMÓWIENIA.
8.1. Usługi świadczone przez AP Plan w ramach HOSMED.EU są odpłatne.
8.1.a. Opłata za świadczenie polegające na Wystawieniu Produktów w ramach abonamentu wynosi jednorazowo 1 złoty (lub 1 euro) netto. Aktywacja Użytkownika jest równoznaczna z wystawieniem faktury VAT na kwotę 1 złoty (lub 1 euro) netto i umożliwia nielimitowaną liczbę Wystawień Produktów. Faktura będzie w takim przypadku przesyłana w formie elektronicznej.
Abonament trwa 12 miesięcy i może być przedłużony na kolejny okres po otrzymaniu od Administratora nowego Kodu Aktywacyjnego, co nie niesie ze sobą dodatkowych opłat.
8.1.b. ZAMÓWIENIE ABONAMENTU
8.1.b.1. Sprzedający zamawia abonament czasowy, który pozwala na Wystawienie dowolnej liczby PRODUKTÓW przez okres przewidziany w abonamencie z możliwością przedłużenia Abonamentu na kolejny okres.
8.1.b.2. Zamówienia abonamentu można dokonać podczas procedury Aktywacji lub w każdej chwili będąc standardowo aktywowanym Sprzedającym.
8.1.b.3. Czas trwania Abonamentu liczy się od dnia wprowadzenia kodu aktywacyjnego kuponu do końca dnia wynikającego z okresu Abonamentu.
8.1.b.4. Po uaktywnieniu nowego abonamentu (przedłużenie) wszystkie produkty objęte dotychczasowym abonamentem zostaną automatycznie objęte nowym abonamentem.
8.2. Wszelkimi opłatami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat za poszczególne usługi a także zasady ich pobierania określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.
8.3. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT. Faktury zawierają dane Użytkownika zawarte w jego profilu Sprzedawcy.
8.4. Faktury VAT wystawiane są po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego i wysyłane są pocztą elektroniczną.
8.5. Opłaty za usługi świadczone przez AP Plan w ramach HOSMED.EU uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy AP Plan wskazany na fakturze lub na stosowanej stronie HOSMED.EU.

Artykuł 9. OPIS PRODUKTU
9.1. W ramach HOSMED.EU Sprzedającym udostępniony jest system opisu PRODUKTÓW. Sprzedający, dokonujący opisu PRODUKTU na stosownej stronie musi stosować się do zasad opisanych w artykule 9.
9.2. Treści opisów PRODUKTÓW są informacjami o charakterze jawnym, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających HOSMED.EU. Opisy PRODUKTÓW nie mogą zawierać treści o charakterze reklamowym, adresów stron internetowych i godzić w dobre imię HOSMED.EU lub AP Plan. Odstępstwo od tego zastrzeżenia skutkuje zamknięciem konta Sprzedającego w trybie natychmiastowym, przewidzianym w punkcie Regulaminu bez możliwości dochodzenia odszkodowania finansowego oraz wycofania wszystkich PRODUKTÓW wystawionych przez Sprzedającego.
9.3.a. Umieszczony opis PRODUKTU może być zmieniany przez Sprzedającego w dowolnym stanie PRODUKTU, również w stanie Wystawienia.
9.3.b. Umieszczanie opisów PRODUKTÓW i ingerencja w opisy PRODUKTÓW przez osoby upoważnione przez Sprzedającego dokonywane są na ryzyko Sprzedającego i AP Plan nie ponosi odpowiedzialności za opisane wpisy lub zmiany opisów.
9.4. Gdy Sprzedający nie jest producentem oferowanego produktu musi podać właściwą nazwę producenta lub zaznaczyć – producent nieznany.
9.5. Hosmed udostępnia jedno pole, w którym można wprowadzić adres do strony produktu na stronie producenta. Sprzedający nie może do tego pola wprowadzić adresu, który nie jest adresem do strony produktu. W tekście opisu szczegółowego produktu nie można stosować dodatkowych odnośników (linków) do stron produktów na stronie producenta, a także odnośników nie wiążących się tematycznie z danym produktem.

Artykuł 10. SERWIS ZAGRANICZNY
10.1. Na zasadach opisanych w niniejszym artykule Użytkownicy mogą za pośrednictwem HOSMED.EU korzystać z usług świadczonych poza terytorium Polski, w ramach serwisu HOSMED.EU z wykorzystaniem opcji językowych, dostępnych w serwisie.
10.2. Użytkownicy wystawiający produkty za pośrednictwem HOSMED.EU udostępniają informacje o produktach innym Użytkownikom i osobom korzystającym z serwisu HOSMED.EU spoza Polski.
10.3. Każda osoba korzystająca z serwisu HOSMED.EU ze wszystkich wersji językowych może kontaktować się ze Sprzedającym.
10.4. Wszelkie opłaty przewidziane w regulaminie serwisu zagranicznego Użytkownik uiszcza na rzecz AP Plan, przy czym należne kwoty przeliczane są na złote polskie według dziennego kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w chwili naliczenia danej opłaty lub prowizji.

Artykuł 11. PRODUKTY ZAKAZANE
11.1. Przedmiotem Wystawienia nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
11.2. Niezależnie od postanowień art. 11.1. zabronione jest wystawianie PRODUKTÓW wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 12. PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE
12.1. W ramach abonamentu, Sprzedający może zamieścić następujące rodzaje ogłoszeń:
• informację o oferowanej Usłudze w module USŁUGI
• oferty pracy.
12.2. Ogłoszenie jest widoczna na stronie tylko w okresie ważności abonamentu.
12.3. Sprzedający może opublikować wszystkie rodzaje ogłoszeń, które ma do zaoferowania w odrębnych kategoriach.
12.4. Oferta konkretnego rodzaju ogłoszenia może być opublikowana tylko na jednej stronie związanej z konkretną kategorią ogłoszeń. W przeciwnym wypadku HOSMED.EU ma prawo usunąć takie ogłoszenie.
12.5. HOSMED.EU ma prawo zmienić przypisanie do kategorii ogłoszenia w przypadku, gdy zmianie uległa nazwa kategorii lub gdy wprowadzona została przez HOSMED.EU nowa kategoria.
12.6. Hosmed udostępnia dla każdego ogłoszenia jedno pole, w którym można wprowadzić adres do dowolnej strony powiązanej z publikowanym ogłoszeniem. W polu tym, a także w tekście szczegółowego opisu ogłoszenia nie można stosować odnośników (linków) nie wiążących się tematycznie z danym ogłoszeniem.
III. ZASADY UMIESZCZANIE REKLAM W SERWISIE HOSMED.EU.

ARTYKUŁ 13. REKLAMODAWCY.
13.1. Osoby prawne, fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne mogą korzystać z usługi prezentowania Reklam na stronach serwisu HOSMED.EU.

ARTYKUŁ 14. ZASADY EDYCJI REKLAM
14.1. Reklamodawca po określeniu miejsca edycji Reklamy oraz zasad jej edycji i po uzgodnieniu ceny za usługę zawiera umowę cywilno-prawną z AP Plan na wykonanie usługi umieszczenia Reklamy w serwisie HOSMED.EU. Jednostką czasu obowiązującą w edycji Reklamy jest jeden miesiąc, chyba, że usługa dotyczy wykonania jednorazowego przekazu promocyjno-informacyjnego w formie informacji do Użytkowników.
14.2. Reklama musi spełniać wymogi techniczne określone w umowie na wykonanie usługi. Dostarczenie treści w formie dogodnej dla Reklamodawcy leży po stronie Reklamodawcy.
14.3. Użytkownicy serwisu nie mogą umieszczać jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym w części administrowanej jako użytkownik konta. Niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje zamknięciem konta Użytkownika.

ARTYKUŁ 15. OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM W SERWISIE
15.1. Reklamodawca zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty za okres edycji Reklamy.
15.2. Po zaakceptowaniu płatności, Reklama zostaje wprowadzona do systemu reklamowego HOSMED.EU i podlega edycji wg zasad określonych w umowie o edycji Reklamy z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń:
a) Reklama nie może być edytowana na stronie głównej w tym samym miejscu dłużej niż dwa miesiące, chyba, że AP Plan postanowi inaczej.
b) Reklama na stronie głównej może podlegać rotacyjnemu wyświetleniu w danej lokalizacji
c) Reklamodawca może wycofać edycję Reklamy w dowolnym momencie trwania umowy o edycję bez możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu wycofania Reklamy z edycji
d) W przypadku przerw technicznych i awarii, postępowanie reklamacyjne określone jest w Załączniku nr 2: Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne
Reklama z przyczyn technicznych leżących w HOSMED/EU może być niedostępna dla korzystających z serwisu. W takim przypadku, jeśli Reklama z najwyższego poziomu strony, o jakiej umowa o edycji pakietu Reklamy stanowi była niedostępna więcej niż 24 godziny, Reklamodawcy przysługuje na wniosek Reklamodawcy zwrot 1/30 sumy kontraktu za każdy pełen dzień niewykonania umowy o edycji Reklamy.
e) Reklama nie może zawierać treści, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 16. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
16.1. Podane przez Użytkowników w formularzu aktywacyjnym dane osobowe AP Plan zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
16.2. Użytkownikom nie są ujawniane dane osobowe innych Użytkowników.

Artykuł 17. TRYB ZMIAN REGULAMINU I ZASADY Z TYM ZWIĄZANE
17.1. AP Plan może zmienić Regulamin i uruchomić zmienioną wersję usług świadczonych w ramach HOSMED.EU. Wejście w życie zmian jest określane w stosownym zawiadomieniu, dostępnym w serwisie HOSMED.EU, nie wcześniej niż 7 dni od daty umieszczenia zawiadomienia. Wystawienia dokonane i funkcjonujące przed wejściem w życie zmian podlegają dotychczasowym zasadom.
17.2. Każdy Sprzedający, który loguje się do serwisu od chwili wejścia w życie zmian w Regulaminie dokonuje wyboru akceptacji lub nie nowych zasad.
17.3. W przypadku odrzucenia nowych zasad regulaminu, umowa z AP Plan zostaje rozwiązana ze skutkami określonymi w artykule 18 po upłynięciu okresu wystawienia PRODUKTÓW objętych ostatnim zamówieniem. Do tego czasu nie będzie możliwe składanie nowych zamówień, chyba że Sprzedający zaakceptuje nowe zasady regulaminu.

Artykuł 18. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
18.1. Sprzedający ma prawo i może w dowolnym czasie rozwiązać umowę z AP Plan poprzez oświadczenie przesłane drogą listowną lub elektroniczną i po potwierdzeniu tego faktu drogą elektroniczną po powtórnym zapytaniu administratora serwisu HOSMED.EU drogą elektroniczną. W takim przypadku rozwiązanie umowy następuje w momencie otrzymania potwierdzenia przez administratora w trybie natychmiastowym. Profil Sprzedającego zostaje anulowany wraz ze wszystkimi produktami przechowywanymi w bazie danych.
18.2. Użytkownicy serwisu nie mogą umieszczać jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym w części administrowanej jako użytkownik konta. Niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje zamknięciem konta Użytkownika.
18.3. AP Plan zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem z ważnych przyczyn z zastosowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Ponowne użytkowanie serwisu przez Użytkownika poprzez nawiązanie nowej umowy z AP Plan jest możliwe.
18.4. W przypadku rażącego złamania Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem złamania prawa przez Użytkownika, złamaniem zasad dobrych obyczajów lub działaniem na szkodę HOSMED.UE lub AP Plan, AP Plan może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.
18.5. Użytkownikowi, z którym rozwiązano umowę w trybie natychmiastowym:
a) nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres użytkowania serwisu
18.6. Użytkownikowi, z którym rozwiązano umowę, AP Plan może odmówić rejestracji konta w przyszłości.

Artykuł 19. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
19.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone i przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub nie są realizowane przez HOSMED.EU w ogóle.
19.2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej do administratora systemu na adres admin@hosmed.eu lub pisemnej. Reklamacja musi zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w HOSMED.EU (login) oraz opis zastrzeżeń oraz musi być złożona w terminie 7 dni od dnia warunków przewidzianych w art. 19.1
19.3. W przypadku składania reklamacji przez Sprzedającego, konieczne jest przesłanie w treści reklamacji oprócz loginu danych adresowych, zgodnych z informacjami podanymi w profilu Sprzedającego oraz numeru NIP w przypadku osób prawnych.
19.4. AP Plan po rozpoznaniu reklamacji w terminie 14-dniowym informuje reklamującego usługę w formie elektronicznej na przypisany do konta adres e-mailowy. Reklamacji nie podlegają wady rzeczywiste lub rzekome, które ujawniły się w terminie 60 dni przed dniem złożenia reklamacji.

Artykuł 20. PRAWO WŁAŚCIWE
20.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a AP Plan, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AP Plan w ramach HOSMED.EU będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
20.2. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Artykuł 21. WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Artykuł 22. ZAŁĄCZNIKI
22.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1: PRODUKTY zakazane i dopuszczone warunkowo;
Załącznik nr 2: Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne;
Załącznik nr 3: Opłaty i prowizje;
Załącznik nr 4: Polityka ochrony prywatności.
22.2. Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach HOSMED.EU. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.

Załącznik nr 1: PRODUKTY zakazane.
1. Produkty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
2. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
3. Produkty, które naruszają prawa autorskie lub własność intelektualną osób trzecich;
4. Leki i środki farmaceutyczne, na obrót których niezbędne są stosowne zezwolenia i licencje.
5. Produkty podrobione, tzn. towary nielegalnie oznaczone zastrzeżonym znakiem towarowym innej firmy lub wprowadzający klienta w błąd co do jego cech fizycznych bądź użytkowych.
6. Oprogramowanie bez prawa własności, w wersji testowej, (shareware, freeware itd.) lub zawierające oprogramowanie szkodliwe (np. wirusy)
7. Oprogramowanie umożliwiające pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy lub oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości typu „spam”
8. Oprogramowanie na licencji OEM

Załącznik nr 2. Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne
1. AP Plan dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Złożoność systemu informatycznego, jakim jest HOSMED.EU powoduje, że mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane awariami sprzętu bądź oprogramowania. W każdym przypadku AP Plan dokona czynności aby ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
2. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są przedmiotem informacji dodatkowych, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej HOSMED.EU.
3. Funkcjonowanie serwisu oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii związane jest z występowaniem okresowych przerw technicznych, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Aby zminimalizować uciążliwość z tym związaną, planuje je przeprowadzać w miarę możliwości w godzinach nocne, a o terminach i przewidywanej długości trwania przerw Użytkownicy będą powiadamiani z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem, chyba, że przerwy mają charakter pilny.
4. Wg niniejszego Regulaminu, awaria techniczna ma charakter zdarzenia, podczas którego zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy tracą możliwość korzystania z podstawowych funkcji HOSMED.EU.
5. Wpływ przerw technicznych lub awarii na przebieg Wystawień jest następujący:
a. Przerwa lub awaria techniczna, która wystąpiła pomiędzy godziną 23, a 6 rano oraz Przerwa lub awaria techniczna trwająca krócej niż 4 godziny w pozostałym czasie, nie skutkuje zmianami terminów końca wystawionych PRODUKTÓW i nie jest przedmiotem ewentualnych rekompensat.
b. W przypadku, gdy łączny czas trwania przerwy lub awarii pomiędzy godziną 6, a 23 przekracza 4 godziny, AP Plan zmienia terminy wystawionych PRODUKTÓW w sposób następujący:
• Dla PRODUKTÓW wystawionych w ramach abonamentu, gdy data końca wystawienia pokrywa się z dniem wystąpienia przerwy lub awarii, to data końca wystawienia zostanie przedłużona o 1 dzień,
• Dla PRODUKTÓW objętych standardowym zamówieniem przedmioto-dni, gdy czas trwania wystawienia obejmuje dzień wystąpienia przerwy lub awarii, to data końca wystawienia zostanie przedłużona o 1 dzień.
c. W przypadku, gdy czas trwania przerwy lub awarii jest dłuższy niż 24 godziny, to dla PROTUKTÓW objętych abonamentem AP Plan przedłuża datę końca wystawienia o 1 dzień. Wyjątek stanowią tu jedynie produkty posiadającą ustaloną datę końca wystawienia nie wynikającą z daty końca abonamentu.
6. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem HOSMED.EU inny niż wskazana w pkt. 4 niniejszego załącznika awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach AP Plan podejmuje każdorazowo po usunięciu danego błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i oddziaływanie negatywnych skutków.
7. Reklama z przyczyn technicznych leżących w HOSMED/EU może być niedostępna dla korzystających z serwisu. W takim przypadku, jeśli Reklama z najwyższego poziomu strony, o jakiej umowa o edycji pakietu Reklamy stanowi była niedostępna więcej niż 24 godziny, Reklamodawcy przysługuje na wniosek Reklamodawcy zwrot 1/30 sumy kontraktu za każdy pełen dzień niewykonania umowy o edycji Reklamy.
8. AP Plan nie przewiduje rekompensat dla sprzedawców.

Załącznik nr 3: Opłaty i prowizje;
1. Opłaty za wystawienie PRODUKTÓW lub ogłoszeń obciążają Sprzedającego.
2. Opłaty stałe abonamentowe (netto):
a. 1 złotych netto
b. 1 euro netto (dla użytkowników z poza Polski)
3. Opłaty za umieszczanie reklam w serwisie HOSMED.EU
4. Cennik opłat za poszczególne reklamy, w zależności od miejsca umieszczenia, czasu trwania emisji, rotacji reklamy oraz innych warunków natury handlowej dostępny jest na życzenie. Zapytania w tej sprawie powinny być kierowane na adres http://www.hosmed.eu/Contact.aspx lub z poziomu strony serwisu.

Załącznik nr 4: Polityka ochrony prywatności.
1. Wszelkie dane osobowe, adresy oraz dane odnośnie płatności są gromadzone przez AP Plan wyłącznie na potrzeby działania serwisu HOSMED.EU i są wykorzystywane wyłącznie przez AP Plan z zastrzeżeniem p. 2.
2. Dane o których stanowi p.1 mogą być przekazywane osobie trzeciej wyłącznie w celu związanym z realizacją usługi lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
3. AP Plan może zbierać i wykorzystywać w celach marketingowych dane dotyczące ruchu na stronach serwisu, statystyki użytkowników serwisu, popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez HOSMED.EU, dzieląc się nimi z podmiotami. Dane te będą udostępniane wyłącznie anonimowo i grupowo i mogą służyć jedynie na potrzeby badania rynku.
4. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest AP Plan,
5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez AP Plan w ramach HOSMED.EU jest zgoda samych Użytkowników poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
7. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, a ich podanie jest podstawą do założenia konta Użytkownika.
8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
9. Dane Użytkownika, który zamknął swoje konto lub zostało ono zamknięte przez AP Plan na zasadach opisanych w Regulaminie lub uległo dezaktywacji ze względu na brak płatności, pozostają w bazie danych HOSMED.EU przez okres lat 2.
10. AP Plan może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami i do zbierania danych statystycznych o lokalizacji.
11. Serwis HOSMED.EU stiosuje pliki "cookies". Szczegółowy opis zasad stosowania plików Cookies znajduje się na stronie:
POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES